Logo
 
 
River View
Farm :
 
 
   
 

Logo เลี้ยงปลาดุก  

ปลาดุกเป็นสัตว์โตเร็วเหมาะสำหรับการเลี้ยงระยะสั้นใช้ เป็นอาหารพนักงานเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในแต่ละวัน และยังสามารถจำหน่ายเพื่อคืน กำไรแก่ผู้เลี้ยงได้ด้วย

 
Logo
บ่อเลี้ยงกบ  

เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มาศึกษาดูงาน

 
Logo เลี้ยงใส้เดือน  

ใส้เดือนดินนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ในดินแล้วยังใช้ในการกำจัดเศษ เปลือกผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานได้เช่นกัน

 
Logo
หมูหลุม  

เป็นอีกทางเลือกที่เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม นำมาเลี้ยง เพื่อใช้ในด้านของการกำจัดเศษอาหารที่เหลือจาก การรับประทานของลูกค้าในแต่ละวัน การเลี้ยงใน ลักษณะนี้นอกจากจะควบคุมกลิ่นและความเฉอะแฉะของ มูลได้แล้วยังสามารถนำมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายอีกด้วย

 
Logo ไก่ไข่  

ไข่ไก่ ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปรุงอาหาร อีกทั้งแม่ไก่ยังเลี้ยงดูง่ายด้วยเศษอาหารที่มีในครัวเรือน อาหารจากท้องตลาดรวมถึงจุลิยทรีย์ชีวภาพที่ช่วยเพิ่ม วิตามินและความแข็งแรง ของทั้งไข่และแม่ไก่

 
Logo
ไบโอดีเซล  

ไบโอดีเซล เป็นอีกพลังงานทางเลือกที่มีส่วนช่วยในการ
ลดต้นทุน ผลิตมาจากน้ำมันพืชที่ต้องทิ้งจากครัวในแต่
ละวัน ผ่านกระบวนการแยกไขมันและทำความสะอาด
ด้วยน้ำสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำได้เลย แต่ในกรณีที่เป็นเครื่องยนต์รอบสูงควรผสมกับดีเซล
ในอัตราส่วนที่พอดีกับที่เครื่องยนต์จะรับได้และทำงานได้
เต็มประสิทธิภาพ

 
Logo เตาเผาถ่าน  
เตาเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตรนี้ มีข้อดีหลายอย่าง
เช่นได้ถ่านที่มีคุณภาพไม่แตกเป็นประกายไฟไม่มี สารก่อมะเร็งระยะเวลาที่ใช้ในการเผาถ่านน้อย ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีความสามารถทางการเกษตร หลายด้านโดยไม้ที่ใช้เป็นต้นไม้ที่ได้จากการ ตัดแต่งกิ่งจากรีสอร์ท
 
Logo
น้ำหมักชีวภาพ  

น้ำหมักชีวภาพ ขจัดน้ำเน่าเสีย ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ เศษอาหารหรือเศษผลไม้ที่เหลือจากการบริการลูกค้า บางส่วนจะนำมาหมักเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งมีประโยชน์มากต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการทำความสะอาด

 
Logo ผักปลอดสารพิษ  
เรนฟอเรสท์ฟาร์มปลูกพืชที่ใช้สำหรับปรุงอาหาร จำหน่ายลูกค้าเป็นหลักโดยเน้นเรื่องงดการใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงใช้จุลินทรีย์ชีวภาพและ น้ำส้มควันไม้แทน
 
Logo
เตาเผาแกลบดำ  

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ปี๊บน้ำมัน เศษสังกะสี ที่หาได้ในชีวิตประจำวัน มาใช้ในการผลิตแกลบดำ ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชในขั้นตอนการเพาะชำ และเป็นอาหารพืชชนิดต่างๆได้

 
Logo โรงเห็ด  
เห็ด เป็นพืชที่มีรสชาติอร่อย สามารถนำไปประกอบ อาหารได้หลากหลายชนิด เนื่องจากการเพาะเห็ดต้อง เพาะในโรงเรือนปลอดเชื้อโรคและแมลง จึงไม่มีการใช้ สารเคมี ทำให้เห็ดไม่มีสารพิษตกค้างอีกทั้งเห็ดยังมี ความสามารถในการช่วยยับยั้งและรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้
 
Logo
ผลิตภัณฑ์  

ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ เช่นสบู่เหลว แชมพู สบู่ถ่านไม้ไผ่ สบู่ถั่วเขียว ยาหม่อง พิมเสนน้ำ ตะไคร้หอมกันยุง มีกระบวนการผลิตที่ใช้สมุนไพรทางธรรมชาติ เช่น ดอกอัญชัน ว่านหางจระเข้ บอระเพ็ด มะกรูด ใบเตย ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์กับร่างกาย และสามารถสามารถหาได้ในท้องถิ่น

 
Logo ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ มีส่วนผสมที่เป็นประโชน์กับพืช พร้อมใช้งานทันทีกับพืชผักและผลไม้
 
Logo
น้ำส้มควันไม้  

ผลพลอยได้จากการเผาถ่าน มีประโยชน์ทางด้านการไล่แมลง และรักษาโรคบางชนิดทั้งกับพืชและกับคนได้

 
Logo ตู้อบแสงอาทิตย์  
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการอบใบสมุนไพรต่างๆ นอกจากจะได้ความร้อนที่มากขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่อง ของความสะอาด เป็นการใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ให้เกิดประโยชน์
 

 

 
Hen Aloe Vera.
 
 


Rain Forest Farm:
Over the recent years, organic farming has become more and more popular since it is a solution to the many problems brought by "less natural" farming. Therefore, Rain Forest Resort has established the Rain Forest Farm in 2010. This will help to promote a sustainable housing market for the business and the locals, to produce food for consumption, to create organic farming a viable option for local farmers and to utilize the local resources to produce pollution free homes as well as to create cheaper and eco-friendly sustainable energy.

การดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่สร้างมลภาวะให้กับโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากในกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมมีการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายชนิด และใช้กันอย่างสิ้น เปลืองอีกทั้งยังมีสิ่งปฏิกูลเหลือทิ้งจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิด การปนเปื้อนทั้งในแหล่งน้ำ อากาศ และสภาวะแวดล้อมโดย รวม อันส่งผลเสียต่อสภาพธรรมชาติ และมีส่วนในการทำลาย ระบบนิเวศด้วย

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ และแสวงหาหนทางปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด เราจึงค่อยๆ ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวด ล้อมรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ และลักษณะการดำเนินงานของรีสอร์ท จนกระทั่งได้ริเริ่มโครง การเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยการก่อสร้างโรงปศุสัตว์ โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และแปลงเพาะปลูกขึ้น และนำนโยบายสิ่งแวดล้อมมาใช้ ภายในองกรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากร ลดการใช้สาร เคมี ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะจำพวกที่ย่อยสลาย ได้ยาก ตลอดจนนำสิ่งปฏิกูลมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด อันประกอบด้วยการดำเนินงานต่างๆ เช่น การคัดแยกเศษอาหารเหลือทิ้งแบ่งไว้เป็นส่วนๆ สำหรับ เลี้ยงหมูหลุม กระต่าย และไส้เดือนและส่วนหนึ่งไว้ผลิตน้ำ หมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งมีประโยชน์ในการบำรุงดินและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทำความสะอาด และดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ยังสามารถผลิตน้ำยาทำความ สะอาดต่างๆ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาขจัดคราบและทำ ความสะอาดอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม รวม ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น สบู่ถั่วเขียวกลิ่นน้ำนม ข้าว สบู่ถ่านไม้ไผ่กลิ่นดอกปีบ ครีมอาบน้ำว่านหางจระเข้ แชมพูดอกอัญชัญ น้ำมันหอมระเหย ยาหม่อง พิมเสนน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับรีสอร์ทแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วย สร้างรายได้และภูมิปัญญาให้กับ ชุมชนด้วย ซึ่งคุณ ประโยชน์ทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับนโยบายของรีสอร์ทที่ มุ่งมั่นเป็น โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และเป็นโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Hotel) อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิต ของมูลนิธิใบไม้เขียว ที่เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท ได้เข้าร่วมเป็น สมาชิกอย่างเป็นทางการครับ

 
     
 

 

Home l Rooms l Tariff l Facilities l Activities l Attractions l Location l Contact Us l Reservation l Special offer l Blog l Sitemap
42 Mu 9 Kangsopa, Wangthong, Phitsanulok 65220, THAILAND
© Rain Forest Resort 2013